Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella och kreativa näringar

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet skulle kunna vara viktigare för näringslivet i Örebro län än vad som är fallet idag.

Knappt en procent av Örebro läns arbetsplatser är idag kulturella kreativa näringar, där flertalet är enmansföretag. Det är en lägre andel än i många andra delar av landet, vilket betyder att det finns stora möjligheter till utveckling.

Det här jobbar vi med

För att kulturella kreativa näringar ska få större betydelse i den regionala näringslivsutvecklingen behöver kunskapen om deras villkor och möjligheter i länet öka. Utifrån det kan mötesplatser och relevanta stödstrukturer för utveckling i länets kommuner skapas.

Den regionala utvecklingsstrategin vill bland annat skapa goda förutsättningar för entreprenörskap i hela länet, ökad branschbredd och fler arbetstillfällen. Ökad internationalisering är en annan viktig fråga.

Läs mer om Internationell samverkan och CulturEU - ny finansieringsguide för kulturella och kreativa sektorer

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • öka möjligheterna för kulturella kreativa näringar att utvecklas och bidra till ekonomisk tillväxt i länet genom att tillhandahålla stödstrukturer och mötesplatser utifrån behov i branschen.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

Örebro län har ett starkt näringsliv, ett högt entreprenörskap och är attraktivt
för etableringar och investeringar.

Kulturella och kreativa näringar

Den svenska varuexporten från kulturella och kreativa näringar1 ökade från drygt 16 miljarder kronor 2010 till drygt 20 miljarder kronor 2015. De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var 2015 omkring 3 procent. I detta ingår inte inkomster kopplat till upphovsrätt, digital spridning eller kulturens effekt på andra delar av samhället. 

1Med kulturella och kreativa näringar avses här verksamheter inom områden som arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, slöjd, mode, spel och media, litteratur, kulturarv, musik, scenkonst eller annan konstnärlig eller artistisk verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 januari 2022