Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utredning av medietransporter mellan folkbiblioteken i Örebro län

Med start i maj 2021 har en extern utredare fått i uppdrag av Biblioteksutveckling Region Örebro län att se över länets bibliotekstransporter som årligen kostar 250 000 kronor. Utredningen ska ge förslag på förbättringar eller utvecklingsområden. Utredningen beräknas vara klar i slutet av året.

I flera år har en transportordning funnits som medger ett medieflöde mellan folkbiblioteken i länet. Transportordningen underlättar fjärrlånehantering och innebär en möjlighet att låna biblioteksmedier på ett bibliotek och återlämna på ett annat bibliotek i länet.

Under 2021 har en extern utredare i uppdrag att se över effektiviteten av denna transportordning för mediesamverkan. Kunskap till förbättringsförslagen kommer att samlas in främst genom intervjuer av folkbibliotekens verksamhetsansvariga, bibliotekspersonal med ansvar för hanteringen av transporterna och transportleverantörerna.

Fakta om mediesamverkan

Transportordningen innebär att folkbiblioteken tar emot och skickar vidare böcker och andra media i för ändamålet framtagna väskor vid tre tillfällen i veckan (måndag, onsdag och fredag) under hela året. Biblioteksutveckling Region Örebro län har tecknat ett hängavtal till Närkefrakt som i sin tur har avtal med Region Örebro län om transporter till vårdcentralerna i länet. 

Sedan några år tillbaka har Biblioteksutveckling Region Örebro län betalat för extra transporter mellan biblioteken i Nora och Lindesberg som ett stöd i etablerandet av Bergslagsbibblan.

Transportordningen har under de senaste åren utökats med medietransporter mellan Örebro huvudbibliotek, som fungerar som nav för transporterna, och Örebro Universitetsbibliotek med hjälp av PostNord.

Målet med utredningen

Målet är att få en tydligare bild av

  • hur medieflödet i transporterna fungerar mellan folkbiblioteken i länet avseende medietyper och mängd,
  • hur fjärrlåneströmmarna går mellan folkbiblioteken i länet samt i relation till fjärrlån utanför länet och
  • vilken effekt transportordningen har på samverkan mellan biblioteken och hur den påverkar biblioteksinfrastrukturen i länet.

Utredningen ska ge förslag på förbättringar eller utvecklingsområden och alternativa lösningar gällande medietransporterna mellan folkbiblioteken i länet.

En kartläggning av transportordningar i jämförbara län ska också genomföras inom ramen för utredningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2022