Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella kraftfält på landsbygden

Kultur är en nödvändig del av landsbygdsutvecklingen, och spelar en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet i Örebro och Västmanlands län. I projektet Kulturella kraftfält på landsbygden kartlägger vi platser i länen som utmärker sig genom ett rikt lokalt kulturliv.

Kartbild Örebro och Västmanlands län

Kulturella kraftfält i Västmanland: Riddarhyttan, Uttersberg, Karmansbo, Norberg och Ängelsberg. I Örebro län: Ställberg, Opera på Skäret, Hjulsjö, Stadra, Frövifors, Hällabrottet, Lerbäck och Tived.

Vad är ett kulturellt kraftfält?

Kulturella kraftfält är ett nytt begrepp. Platserna som är utsedda uppfyller tre kriterier förutom att de finns på landsbygden:

  • Kulturlivet är unikt och sticker ut på olika sätt
  • Lokalt engagemang spelar en viktig roll för kulturlivet på platsen
  • Det kulturella innehållet på platsen är en besöksanledning

Vilka är de kulturella kraftfälten?

I Örebro län har ytterligare tre kraftfält identifierats som viktiga; Opera på Skäret, Ställbergs gruva och Stadra Teater. Dessa kraftfält kommer vara fortsatt viktiga i interna dialoger med tjänstepersoner inom andra politikområden, exempelvis samhällsplanering. I andra delar av projektet kommer fokus ligga på de övriga fem platserna eftersom Opera på Skäret, Ställbergs gruva och Stadra Teater redan ingår i kultursamverkansmodellen.

Syfte

Syftet med det treåriga utvecklingsprojektet är att:

  • Utveckla regionernas samverkan med Kulturella kraftfält på landsbygden.
  • Underlätta för platserna genom att tjänstepersoner inom andra politikområden ser de kulturella kraftfältens betydelse.
  • Stötta ytterligare utveckling på utvalda platser genom exempelvis residens och utbyten mellan kraftfält.
  • Synliggöra platserna i ett större område genom samarbete över länsgränser och internationella utbyten.

Projektår 1 - Kartläggning av två län (2022-2023)

Målet med kartläggningen är att visa vilka kulturella kraftfält som finns i länen, vilken betydelse ett kulturellt kraftfält har för platsen där de finns och vilken betydelse de har för den regionala utvecklingen.

Kartläggningen började med en enkät till kulturchefer och kultursekreterare eller motsvarande i varje kommun. Enkätundersökningen handlade om att samla in ett brett underlag av möjliga kulturella kraftfält i de båda länen. Därefter kategoriserades och analyserades svaren utifrån ett antal urvalskriterier, bland annat kulturellt innehåll, geografi och typ av plats. Till sist tog en jury, bestående av regionala experter inom olika konstområden, fram det slutgiltiga urvalet. De tretton kulturella kraftfälten representerar en bredd både vad gäller kulturellt, geografiskt och historiskt innehåll.

Exempel på kulturellt innehåll på de utvalda platserna är musikarrangemang, spännande kulturarvsmiljöer, teater, övrig scenkonst, litteratur, författarsamtal, konstutställningar och skapande verksamheter.

Miljöer de kulturella kraftfälten finns i är exempelvis bruksmiljöer med pappersbruk och järnbruk, gruvmiljöer och stenbrott, skogsmiljö i nationalpark, gästgiveri i jordbruksbygd och äldre järnvägsmiljö.

Gemensamma nämnare för de kulturella kraftfälten är att de alla är platser med intressant historia, att de genomgår en förvandling och tillför något nytt som bidrar till en utveckling av platsen, det finns ett starkt lokalt engagemang och platsens kulturliv bidrar till att locka dit besökare.

Projektperiod

Projektet är treårigt med start 1 september 2022.

Finansiering

Projektet genomförs tillsammans med Region Västmanland och finansieras med stöd från Kulturrådet, Region Örebro län samt Region Västmanland.

Kontakter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 maj 2024