Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dans för hälsa

I dag är den psykiska ohälsan bland tonårsflickor oroväckande hög och tenderar att sjunka till ännu yngre flickor. Depression ökar också globalt och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda.

unga flickor dansar

Att erbjuda fysisk aktivitet är ett sätt att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och det anses fördelaktigt med organiserade fritidsaktiviteter som inte är tävlingsinriktade. Dans som är en av de populäraste aktiviteterna bland unga flickor kan i ett socialt sammanhang tänkas fungera som en skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa och reducera psykosomatiska besvär.

Med den bakgrunden har ett utvecklingsarbete startat för att fler kommuner i Örebro län ska kunna erbjuda metoden ”Dans för hälsa”, en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden handlar om att regelbundet erbjuda kravlös dans till elever med lättare psykisk ohälsa, 75 minuter per tillfälle helst två gånger per vecka.

Syfte

Utvecklingsarbetet handlar om att erbjuda en jämlik tillgång till metoden Dans för hälsa i Örebro län. Region Örebro län erbjuder följande stöd till kommuner:

  • utbildningsplatser för utbildning av dansinstruktörer i metoden till en reducerad kostnad
  • processtöd i framtagande av implementeringsplan
  • startbidrag för implementering av metoden.

Nätverk

Personer som har i uppdrag att vara samordnare/kontaktpersoner för metoden Dans för hälsa ingår i ett nätverk. Nätverket träffas cirka två gånger per år för erfarenhetsutbyte och insamling av resultat. I nätverket diskuterar vi utmaningar och möjliga förbättringar för implementering av metoden Dans för hälsa.

Har du fått ett uppdrag att vara samordnare/kontaktperson för Dans för hälsa? Kontakta Anette Granberg för inbjudan till nätverksträffarna. 

Särskild satsning 2023

Under 2023 erbjuder Region Örebro län ytterligare stöd till utbildning av fler dansinstruktörer i samtliga kommuner i länet. Utbildningen erbjuds i samarbete med Anna Duberg, Dans för hälsa.

Det är kontaktpersoner/samordnare i varje kommun som utser och anmäler deltagare till utbildningen som äger rum i juni och oktober 2023.

Parter

Sedan tidigare erbjuder Karlskoga och Örebro kommun metoden ”Dans för hälsa”. Nu har ytterligare nio av länets kommuner anmält intresse.

Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan tre områden inom förvaltningen Regional utveckling: Kultur och ideell sektor, Välfärd och folkhälsa samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Projektperiod

Projektet startade 2020 och kommer att avslutas i december 2023.

Finansiering

Projektet finansieras av Region Örebro län, Område Kultur och hälsa samt projektmedel hos Område Välfärd och hälsa, Regional utveckling.

Kontakter

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2023