Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så jobbar vi med energisystem

Energikontoret driver på utvecklingen mot ett energisystem som är fortsatt stabilt och robust.

Bildcollage med olika bilder av sol och solel

 

Energikontoret driver bland annat projekt för att främja utbyggnaden av solel i länet. Vi arbetar också med förnybar energi inom olika sektorer, såsom fossilfria drivmedel i transportsektorn och inom bygg och fastigheter via Fastighetsnätverket i Örebro län

Energisystemet förändras

Sveriges energisystem står inför en omvälvande omställning; el produceras i allt större utsträckning med förnybara energikällor. Produktions- och konsumtionsmönster förändras, bland annat genom att:

  • energianvändningen förskjuts när allt mer inom industri och transporter drivs med el
  • digitalisering är en utmaning men också en möjlighet för en smartare och effektivare användning av energisystemet
  • slutanvändare för energi blir mer aktiva; exempelvis pratas det om "prosumenter", som både producerar och konsumerar energi.

Framtidens energisystem är robust och förnybart. Kunder är mer aktiva och byggnader och stadsdelar bidrar med energitjänster som smart styrning och egen, lokal energiproduktion. Ett ökat elbehov blir dessutom möjligt genom större flexibilitet och motståndskraft mot störningar samtidigt som vi får en minskad klimatpåverkan.

Elkraftförsörjning i länet 

Ett orosmoment på flera håll i Sverige är elkraftförsörjningen, då elnätet har en begränsad kapacitet för överföring. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn, etablering av stora effektanvändare (såsom serverhallar) och en större andel variabel elproduktion ställer nya krav på elnäten.

I Örebro län är kraftförsörjningen i dag god. Det innebär en konkurrensfördel, då det är möjligt för länet att locka till sig företagsetableringar och förnybar elproduktion. För att behålla en god kraftförsörjning behöver vi arbeta förebyggande tillsammans med länets kommuner, näringslivet och elnätsföretag.

Stort intresse för solel

Solel är en förnybar energikälla. Solpaneler finns i många former – de kan installeras på befintliga byggnader eller på marken, småskaligt eller storskaligt i form av solparker. Intresset för solel växer och den installerade solelseffekten ökar stadigt varje år i Örebro län. Med högre elpriser och mer lönsamma lösningar är sannolikheten stor att installationsakten kommer förbli hög.

Behöver du rådgivning inför din solcellsinstallation, kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare.

 

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden och andra bevarandevärden. 

Energikontoret driver projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer så att solelsutbyggnaden kan genomföras utan att det går ut över bevarandevärden i bebyggelsen. Genom projektet vill vi därför öka kunskap och samverkan mellan flera olika yrkesgrupper. Vi riktar oss till solcellsleverantörer- och installatörer, personer som hanterar byggärenden på länets kommuner, antikvarier samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

Läs mer om projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Produktionen och konsumtionen av el är ojämnt fördelad över dygnet, året och olika delar av landet. Vid ökad efterfrågan på el och under effektkrävande timmar bildas flaskhalsar – elnäten saknar kapacitet för att elen ska kunna flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. I Örebro län med omnejd är kapacitetsbrist en växande utmaning som på sikt riskerar att drabba flera kommuner. Därför driver vi projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige i syfte att hitta metoder för att motverka elkapacitetsbrist genom samverkan - näringsliv, regioner och kommuner emellan.

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden och andra bevarandevärden. 

Energikontoret driver projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer så att solelsutbyggnaden kan genomföras utan att det går ut över bevarandevärden i bebyggelsen. Genom projektet vill vi därför öka kunskap och samverkan mellan flera olika yrkesgrupper. Vi riktar oss till solcellsleverantörer- och installatörer, personer som hanterar byggärenden på länets kommuner, antikvarier samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

Läs mer om projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Energikontoret deltog i projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige. Projektet främjar investeringar i solel för företag och därmed minskar koldioxidutsläppen samtidigt som företagens konkurrenskraft ökar.

Vi har tagit fram informationsmaterial och verktyg, anordnat studiebesök och seminarier och verkat för bättre förutsättningar för att investera i solel. 

Se våra filmer

Kontakter

Stefan Bernström

Utvecklingsledare energieffektivisering

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023

Läs mer om Förnybar energi och energisystem