Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Liv & hälsa ung - ett år in i coronapandemin

En uppföljningsundersökning bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län 2020–2021 med syftet att studera hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 före coronapandemins utbrott i Sverige och ett år efter.

Underlaget kan användas för att bättre förstå hur pandemin påverkar ungdomarnas vardag, vilket kan användas vid planering av hälso- och sjukvården, som ett stöd i det lokala folkhälsoarbetet samt i skolornas hälsofrämjande arbete.

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 18, 2023