Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Liv & hälsa ung kvalitativ fördjupning

Under 2022 genomfördes en kvalitativ fördjupning med fokusgrupper bland elever i årskurs 9 i Örebro län. Målsättningen är att genom ungdomars egna röster få en fördjupad kunskap avseende liv & hälsa bland ungdomar i Örebro län.

Genom ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa och psykiskt välbefinnande, fritid och delaktighet, skolan, fysisk aktivitet och kost samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor och besvaras av elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 i Örebro län. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, länets kommuner och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Undersökningen har mellan åren 2005-2020 genomförts vid sju tillfällen. Målsättningen med den kvalitativa fördjupningen är att genom ungdomars egna röster få en fördjupad kunskap avseende liv & hälsa bland ungdomar i Örebro län. Genom att kunskapen om behov och ojämlikheter i hälsa stärks så nyanseras och fördjupas kunskapsunderlaget inför framtida främjande och förebyggande insatser för ungdomar i länet. I denna rapport sammanställs resultaten av de fokusgrupper och de skriftliga svar som ungdomarna bidragit med inom ramen för den kvalitativa studien Liv & hälsa ung kvalitativ fördjupning 2022.

Contacts

Daniela Redzic Alkaissi

Strateg

Peter Bergvall Virtanen

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 23, 2024