Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Liv & hälsa ung Särskola Pilot 2021

En undersökning med syftet att studera hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland elever i grundsärskolans årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan. Liv & hälsa ung undersökningen har tidigare inte anpassats och som ett första steg genomfördes därför ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro kommun.

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Örebro län. Underlaget kan användas för att bättre förstå ungdomarnas vardag, vilket kan användas vid planering av hälso- och sjukvården, som ett stöd i det lokala folkhälsoarbetet samt i skolornas hälsofrämjande arbete.

Pilotundersökningen har genomförts på samtliga högstadie- och gymnasiesärskolor i Karlskoga kommun samt i Örebro kommun och omfattade därmed 9 skolor med totalt drygt 200 elever.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 3, 2023