Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Liv & hälsa ung 2020

Genom totalundersökningen Liv & hälsa ung 2020 får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Alla elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 i Örebro län erbjuds vart tredje år att delta i den ordinarie undersökningen som sedan 2005 har genomförts sju gånger. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Här publiceras utöver resultaten från undersökningen 2020 även trend för åren 2005–2020.

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 18, 2023