Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Liv & hälsa ung 2020

Genom totalundersökningen Liv & hälsa ung 2020 får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Alla elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 i Örebro län erbjuds vart tredje år att delta i den ordinarie undersökningen som sedan 2005 har genomförts sju gånger, nu senast 2020. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Här publiceras utöver resultaten från den senaste ordinarie undersökningen även trend för åren 2005–2020.

Contacts

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 7, 2021