Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barnrätt på bibliotek

Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s barnkonvention och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Det betyder att barn och unga ska få komma till tals och ges inflytande samt att barnets bästa, utifrån mognad och ålder, ska prövas och beaktas. De ska ha möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa kultur, på fritiden, i förskolan, i skolan men också på sjukhus.

Barnrättsbaserad verksamhet på folkbiblioteken

Biblioteksutveckling Region Örebro län har sedan 2018 drivit en process för att skapa en mer barnrättsbaserad verksamhet på folkbiblioteken i regionen. Utgångspunkt för arbetet har varit handboken Löpa Linan Ut - Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Processen har haft tre fokus:

  • skapa lärande, medvetenhet och öka handlingsberedskapen om och för barnets rättigheter hos ledning och medarbetare
  • varje folkbibliotek arbetar med att ta fram en handlingsplan enligt Löpa Linan ut modellen
  • utbilda Barnrättsombud på samtliga folkbibliotek

Under processens gång väcktes frågor och utmaningar upptäcktes i förhållande till barnet som rättighetsbärare på bibliotek. Därför valde vi att utöka fokus till att även inkludera en barnrättsprövning i lärprocessen.

Vad är barnens bästa när det gäller eget bibliotekskort?

Kan barn och unga få bibliotekskort utan vårdnadshavares underskrift?

Frågan kom upp i samband med diskussioner om barnets rätt att vara en aktör i sitt eget liv (artikel 12–14 FN:s Konvention om barnets rättigheter), barnets rätt till skydd och integritet (artikel 16, 19) samt funderingar om att barn som lever i olika former av utsatthet riskerar att inte få tillgång till biblioteket, och dess utbud, på likvärdiga villkor.

Under hösten 2021 påbörjade vi arbetet med att göra en prövning och analys som nu resulterat i rapporten Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till ett eget bibliotekskort.

Barnens rätt i bibliotek

Barnets rätt i bibliotek är är ett inspirations- och lärandematerial för alla som arbetar på bibliotek men vi tror att även andra organisationer kan ha nytta av det.

Materialet är framtaget genom ett samarbete mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Biblioteksutveckling Sörmland, Biblioteksutveckling Östergötland, Biblioteksutveckling Region Gävleborg och Regionbibliotek Stockholm.

Se webbinariet som hölls vid lanseringen av Barnens rätt i bibliotek.

Det här jobbar vi med

En generell utmaning för samtliga biblioteksformer är att göra barnkonventionen känd bland vuxna (personal, deltagare, anhöriga) och barn.

En utmaning för den regionala biblioteksverksamheten är att stödja och stärka det implementeringsarbete om barnrättskonventionen som startats av, för och med länets folkbibliotek. En motsvarande utmaning är att konventionen implementeras i patientbibliotekens verksamhet.

Kontakter

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 juni 2024

Läs mer om Barn och unga