Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bokstart Örebro län

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör en stor skillnad i livet.

Inspirationsfilm Bokstart

Filmen visar på vardagliga händelser och är tänkt att ge inspiration till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet hur de kan stötta barnets språkutveckling.

Filmen kan exempelvis användas som konversationsstartare på föräldramöten i förskolan, i föräldragrupper på familjecentralen eller på babybokklubben på biblioteket.

Hur möter man ett barn som är på flykt?

I samarbete med UNICEF Sverige har Lars H Gustafsson tagit fram en handbok som stöd i arbetet med barnen. Skriften är uppdaterad och anpassad dels till situationen i Ukraina dels till ny lagstiftning.

Föreläsningen "Att möta barn på flykt" fokuserar på hur vi kan ta emot barnen på bästa sätt.

Föreläsningen ingick i en föreläsningsserie arrangerad av regional biblioteksverksamhet i Örebro län, Värmland, Västmanland, och Östergötland.

Syfte och mål

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling.

Ett rikt språk ger dessutom fördelar i bland annat dagliga sociala relationer, i skolan för studieresultaten men även för att kunna ta del i samhället och motverka utanförskap. Har du ett rikt språk har du också makt. Makt att påverka och delta i det samhälle du lever i.

Parter

Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Barnhälsovården, Logopedin på våra tre sjukhus i länet samt folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner. Bokstart Örebro län når även familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna genom kommunernas arbete med Bokstart eller liknande.

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015.

Finansiering

Bokstart Örebro län finansieras av samverkansparterna och Statens Kulturråd.

Barn och morföräldrar läser

Illustrationer: Moa Graaf

Bäbisprat
Läs tillsammans
Läsbild

Gåvobok via Barnhälsovården

Alla barn i Örebro län får vid tre tillfällen en gåvobok när de besöker BVC med syfte att uppmuntra till samspel och kommunikation med barnet. Böckerna delas ut när barnet är nyfödd, 8 månader och 2,5 år. Besöket sker antingen i hemmet eller på BVC.

BHV-sjuksköterskan visar hur de vuxna kan samspela, kommunicera och läsa för barnet samt informerar om varför tidiga läsvanor gynnar barnets språkutveckling.

Även Folkbiblioteken delar ut gåvoböcker till de yngsta barnen bland annat vid 18 månader. Vill du veta mer hur det ser ut i just din kommun kan du kontakta ditt lokala folkbibliotek.

"Biblioteksrecept"

Logopederna på Logopedimottagningarna på länets tre sjukhus, Karlskoga, Lindesberg och Örebro samt BHV-sjuksköterskorna på alla BVC i Örebro län delar vid behov ut ett "Biblioteksrecept". Det innebär att familjen uppmuntras att gå till sitt närmsta bibliotek och låna språkstärkande material och litteratur. Folkbiblioteken står för kostnaden av det språkstärkande materialet. Alla länets 12 kommuner deltar i aktiviteten.

Musik som gåva

I ett samarbete med Länsmusiken och Svenska Kammarorkestern delar barnmorskemottagningarna ut en skiva med musik till alla gravida i vecka 24. Se en film om projektet: Min Lilla Stora Kärlek | Örebro Konserthus (orebrokonserthus.com)

Kontakter

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 september 2023

Läs mer om Barn och unga