Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Genom projektet och metodhandboken Bortom de blå bergen vill Region Örebro län utveckla och stärka den konstpedagogiska verksamheten i Örebro län.

Målet är att fler barn och unga i länet får möta konst och att det även kan skapa fler uppdrag/arbetstillfällen för konstnärer som vill arbeta pedagogiskt i länet.

Syfte

Syftet med projektet Bortom de blå bergen är att utveckla den konstpedagogiska verksamheten i Örebro län, samt att ge kommunerna verktyg och metoder som de kan använda sig av efter projektets slut. Ambitionen är att nå fler barn och unga och genomföra konstpedagogisk verksamhet på olika platser i länet.

Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats.

Enligt handlingsplanen för bild och form 2017-2019 ska projektet syfta till att: ”skapa nya och långsiktiga strukturer för konstpedagogisk verksamhet i hela Örebro län”. Konstfrämjandet Bergslagen var projektledare under 2017-2020 och genomförde projektet med utgångspunkt i samtidskonsten.

Metodhandbok

Utvecklingsprojektet sammanfattas i en metodhandbok med presentationer av varje projektår. Metodhandboken berättar om upplevelser och lärdomar samt ger matnyttiga tips och verktyg.

Genom metodhandboken vill vi ge tjänstepersoner i kommuner och pedagoger i skolan verktyg och metoder som de kan använda efter projektets slut.

Projektperiod

Konstfrämjandet Bergslagen har genomfört verksamhet tillsammans med de tre kommunerna Lindesberg, Kumla och Degerfors under 2017-2020.

Parter

Konstfrämjandet Bergslagen var projektledare på uppdrag av Region Örebro län, område Kultur och ideell sektor.

Finansiering

Region Örebro Län, Kulturrådet, Adolf Lindgrens Stiftelse, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstfrämjandet Bergslagen och kommunerna Kumla, Lindesberg och Degerfors

Projektår 1 – Hällabrottet, Kumla (2017-2018)

Projektår 1 fokuserar på stenindustrin kring Hällabrottet med Stenarbetsmuseet som bas.

Kring Hällabrottet växte en omfattande stenindustri fram som har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden. Arbetet fördjupar sig i platsens specifika kultur- och naturhistoria och tittar på de naturförutsättningar som under lång tid format platsen. Grundidén i projektet bygger på kunskap genom görande.

Med stenen som utgångspunkt bjuder konstnären Jelena Rundqvist in till en undersökande process med årskurs 3 på Tallängens skola i Hällabrottet, som mynnar ut i en gemensam konstnärlig gestaltning med barnen utanför Stenarbetsmuseet, en publik utställning och en publikation som spreds som inlaga med Nerikes Allehanda inför utställningen.

Projektår 2 – Gränseskogen, Lindesberg (2018-2019)

Projektår 2 utgår från Lindesberg och naturreservatet Gränseskogen. Tillsammans med elever ur årskurs sju på Storå skola i Lindesbergs kommun utforskar konstnären Hanna Wildow naturreservatet Gränseskogen. I ett antal workshops och genom olika konstnärliga processer och metoder har en serie verk vuxit fram. Dessa presenteras för allmänheten i utställningen "Tag mitt andetag iväg" i Stripa Gallerirum, Stripa Gruvmiljö i Guldsmedshyttan maj-juni 2019.

I samarbete med projektets drygt 40 deltagare har Hanna Wildow vävt samman en flerspråkig berättelse om gränsen mot världen utan- och innanför; i ett skogigt gränsland där andra verkligheter blir möjliga. Utställningen vandrar mellan olika material, språk och medier när tillstånd som gränsen förorsakar besöks, bekänns och bevittnas.

Projektår 3 – Sveafallen, Degerfors (2019-2020)

Det tredje och avslutande projektåret utgår från Sveafallen, ett naturreservat som ligger i den sydöstra delen av Degerfors. De geologiskt unika Sveafallen bildades för 10 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka över området. Med platsen och dess förutsättningar som utgångspunkt bjuder konstnärerna Erik Rören och Signe Johannessen in alla elever i årskurs tre i Degerfors kommuns alla skolor till en medskapande process.

Sveafallen har i århundraden omgärdats av berättelser, myter och till och med två olika historieskrivningar. Olika vetenskapliga teorier om hur Sveafallen en gång uppstod har cirkulerat parallellt och stundtals motbevisats. Hur Sveafallen uppstod och en gång såg ut kan därför fortfarande upplevas som öppet för beskrivning. Detta tar konstnärerna Rören/Johannessen fasta på och utformar ett projekt där de tillsammans med eleverna föreslår en helt ny läsning av platsens historia. I workshops med konstnärerna får de 100 elever från Bruksskolan, Åtorp skola, Strömtorpskolan, Svartå skola och Parkskolan berätta sina egna historier och tolkningar om hur de tror Sveafallen blev till. Elevernas fantasifulla berättelser om portaler till andra dimensioner kom sedan att ligga till grund för en ny offentlig utsmyckning i Degerfors samt en performativ vandring i reservatet.

På olika sätt lär barnen känna Sveafallen som en plats som har förmågan att bära och berätta historier som berör flera ämnen i grundskolan. Eleverna får via projektet både tolka och berätta om sin närmiljö utifrån både individuella och kollektiva perspektiv. Dessutom får de en personlig relation till Sveafallen och samtidskonst.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022