Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liv & hälsa ung 2023

Genom ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa och psykiskt välbefinnande, fritid och delaktighet, skolan, fysisk aktivitet och kost samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 i Örebro län erbjuds vart tredje år att delta i den ordinarie undersökningen som sedan 2005 har genomförts åtta gånger, nu senast 2023. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, länets kommuner och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. Här publiceras utöver resultaten från den senaste undersökningen även trend för åren 2005–2023.

I undersökningen 2023 har för första gången även eleverna inom länets anpassade grund- och gymnasieskolor erbjudits att delta genom att besvara en anpassad enkät. När undersökningen genomfördes benämndes skolformen ännu som särskolan och för att underlätta i kommunikationen behölls den då gällande benämningen även som namn för undersökningen. Allt material som tagits fram i samband med sammanställning och dokumentation av undersökningen under våren 2023 har därför denna namnsättning.  

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2024