Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liv & hälsa ung 2023

Genom ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa och psykiskt välbefinnande, fritid och delaktighet, skolan, fysisk aktivitet och kost samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 i Örebro län erbjuds vart tredje år att delta i den ordinarie undersökningen som sedan 2005 har genomförts åtta gånger, nu senast 2023. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, länets kommuner och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. I undersökningen 2023 har för första gången även länets särskoleelever erbjudits att delta genom att besvara en anpassad enkät.

Här publiceras utöver resultaten från den senaste undersökningen även trend för åren 2005–2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2023