Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nätverk och samverkan

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna, Regionen och civilsamhället är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Område välfärd och folkhälsa stödjer samverkan mellan kommunerna i Örebro län, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund i strategiska utvecklingsfrågor. Vi samordnar utvecklingsarbetet i politker- och tjänstemannagrupper. Vi håller också i nätverk för strategiska chefer.

Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse för kommunerna i Örebro län och Region Örebro län.

Regionala samverkansrådet har gett Specifika samverkansrådet för folkhälsa och Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg uppdrag att:

 • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för regionen.
 • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
 • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

Det finns två chefsgrupper som tjänstemannastöd till de specifika samverkansråden. Det finns även en styrgrupp barn och unga.


Nedan hittar du protokoll från tjänstemannastöden och styrgruppen.

 

 

---------------------------------------------

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Samverkansstruktur

I Örebro län pågår sedan många år ett omfattande samarbete mellan kommunerna inom områdena social välfärd och kommunal hemsjukvård. Område välfärd och folkhälsa leder och stödjer de kommunala nätverken i utvecklingsfrågor samt i arbetet med att driva gemensamma projekt. Nätverken är också ett forum för erfarenhetsutbyte.

Följande nätverk träffas regelbundet:

 • Socialchefer
  Ansvarig: Ingmar Ångman
 • Chefer för funktionshinder
  Ansvarig: Johanna Häll 
 • Individ- och familjeomsorgschefer
  Ansvarig: Tarja Nordling
 • Kommunal e-hälsa och välfärdsteknik
  Ansvarig: Karin Brage
 • MAS/MAR - Medicinskt ansvariga sjuksköterskor / Medicinskt ansvariga för rehabilitering
  Ansvarig: Kristina Luhr
 • Vård- och omsorgschefer
  Ansvarig: Lena Karlsson
Örebro län

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa med länets tolv kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt RF-SISU Örebro län. Område välfärd och folkhälsa stödjer samverkan genom att bland annat ge metod- och kunskapsstöd i de frågor som parterna samverkar kring.

Syftet med Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa är att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan såväl lokalt som regionalt. Utgångspunkter för parternas samverkan är:

 • Kommunernas och organisationernas egna mål
 • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
 • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
 • Region Örebro läns handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län
 • Övriga relevanta regionala mål och planer

Enligt överenskommelserna ska parternas samverkan utgå ifrån gemensamt framtagna verksamhetsplaner. Samverkansarbetet och genomförda insatser ska följas upp årligen.

Linnea Hedkvist

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. I Örebro län har kommunerna och regionen en överenskommelse om ett regionalt system för kunskapsstyrning. Område välfärd och folkhälsa samordnar och stödjer processer i detta regionala system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

Akuten

 

Målet är jämlik vård

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda.

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS) ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Område välfärd och folkhälsa samordnar genomförandet av det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård.

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver fyra önskvärda lägen för Örebro län 2030 inom området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård:

 • En god, jämlik och jämställd folkhälsa
 • Särskilda insatser för sårbara grupper
 • En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård
 • Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet

Tre handlingsplaner kopplas till området (se ovan):

 • Handlingsplan för en god, jämlik och jämställd hälsa
 • Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg
 • Handlingsplan social välfärd

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Område välfärd och folkhälsa är medlem i det europeiska nätverket Eurochild – ett nätverk bestående av myndigheter, organisationer, forskningsinstitutioner och enskilda individer som arbetar för att förbättra livskvaliteten för barn och unga i Europa.

Fokus på barnen i Europa

FN:s barnkonvention ligger till grund för Eurochilds arbete. Ett arbete som strävar efter en barncentrerad politik och ett samhället som utgår från barnets rättigheter och välbefinnande. Nätverket består av organisationer och myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar med och för barn i hela Europa. Eurochild påverkar på så sätt de politiska besluten, stärker interna förmågor, främjar ömsesidigt lärande samt utbyter praxis och forskning.

Nätverket medfinansieras av EUs program för sysselsättning och social innovation (EaSI) som även främjar kampen mot social uteslutning och fattigdom.

Eurochild består av 171 organisationer i 34 länder och samarbetar med 22 nationella nätverk av barnrättsorganisationer.

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

OECD har nyligen initierat satsningen Global Action to Promote Social and Solidarity Economy Ecosystems

Region Örebro län deltar i det internationella konsortium som har fått finansiering för att experter, beslutsfattare och den sociala ekonomins företrädare ska öka det internationella erfarenhetsutbytet och därmed stärka förutsättningarna för den sociala ekonomin.

Från Europa ingår tre stora paraplyorganisationer i form av DIESIS (projektägare), Social Economy Europe och REVES samt tre regionala utvecklingsorganisationer: Region Örebro län, Emilia-Romagna (Italien) och Katalonien (Spanien). Härutöver ingår aktörer från Kanada, USA, Mexico, Brasilien, Indien och Sydkorea.

Läs mer om Global Action to promote Social and Solidarity Economy Ecosystems.

För mer information kontakta 

Anders Bro

E-post: anders.bro@regionorebrolan.se

Telefon: 072-146 87 81

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 april 2021