Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nätverk och samverkan

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna, Regionen och civilsamhället är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Område välfärd och folkhälsa stödjer samverkan mellan kommunerna i Örebro län, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund i strategiska utvecklingsfrågor. Vi samordnar utvecklingsarbetet i politker- och tjänstemannagrupper. Vi håller också i nätverk för strategiska chefer.

Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse för kommunerna i Örebro län och Region Örebro län.

Regionala samverkansrådet har gett Specifika samverkansrådet för folkhälsa och Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg uppdrag att:

 • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för regionen.
 • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
 • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

Det finns två chefsgrupper som tjänstemannastöd till de specifika samverkansråden. Det finns även en styrgrupp barn och unga.


Nedan hittar du protokoll från tjänstemannastöden och styrgruppen.

 

 

---------------------------------------------

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Samverkansstruktur

I Örebro län pågår sedan många år ett omfattande samarbete mellan kommunerna inom områdena social välfärd och kommunal hemsjukvård. Område välfärd och folkhälsa leder och stödjer de kommunala nätverken i utvecklingsfrågor samt i arbetet med att driva gemensamma projekt. Nätverken är också ett forum för erfarenhetsutbyte.

Följande nätverk träffas regelbundet:

 • Socialchefer
  Ansvarig: Ingmar Ångman
 • Chefer för funktionshinder
  Ansvarig: Johanna Carlsson
 • Individ- och familjeomsorgschefer
  Ansvarig: Tarja Nordling
 • Kommunal e-hälsa och välfärdsteknik
  Ansvarig: Karin Brage
 • MAS/MAR - Medicinskt ansvariga sjuksköterskor / Medicinskt ansvariga för rehabilitering
  Ansvarig: Kristina Luhr
 • Samverkan för psykisk hälsa och suicidprevention (SAMPOS)
  Ansvarig: Johanna Bernström Högblom 
 • Vård- och omsorgschefer
  Ansvarig: Emma Svanberg
Örebro län

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Region Örebro län har tecknat ”Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2024-2029” med länets tolv kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt RF-SISU Örebro län.

Syftet med överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i Örebro län, RF-SISU Örebro län, Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) och Region Örebro län. Det övergripande målet är att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa hos länets befolkning.

Utgångspunkter för parternas samverkan och prioriteringar i det lokala och regionala folkhälsoarbetet är:

 • Agenda 2030
 • De nationella folkhälsopolitiska målen
 • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
 • Omställningsarbete Nära vård
 • Parternas antagna mål
 • Övriga relevanta länsövergripande mål och planer.

Parterna ska årligen genomföra uppföljning utifrån en gemensamt framtagen samverkansplan.

För att samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet, samt initiera och samråda om gemensamma folkhälsofrågor som är strategiskt viktiga, finns samverkansforumen Specifikt samverkansråd för folkhälsa (P) och Chefsgrupp folkhälsa (T). Regional utveckling, område Välfärd och Folkhälsa, samordnar samverkan.

Johanna Ek

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Område välfärd och folkhälsa stödjer och samordnar arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, närliggande hälso- och sjukvård och i det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. I Örebro län har kommunerna och regionen en överenskommelse om ett regionalt system för kunskapsstyrning. Område välfärd och folkhälsa samordnar och stödjer processer i detta regionala system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

Akuten.jpg

Målet är jämlik vård

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda.

SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Målet är bästa tillgängliga kunskap

Målet är att ha bästa tillgängliga kunskap och omsätta den kunskapen i mötet mellan socialtjänstens personal och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. Område välfärd och folkhälsa utgör RSS i Örebro län.

Stockholms stad, Göteborgregionens kommunalförbund och Region Örebro län har inom ramen för Partnerskapet* gemensamt initierat ett utredningsarbete för att studera vilket tidigt stöd riktat till vuxna (över arton år) som är, eller verkar vara, effektivt inom områdena missbruk och ekonomiskt bistånd. Med tidigt stöd riktat till vuxna avses i utredningen selektiva och indikativa insatser inom socialtjänsten riktade till vuxna som genom promotion stärker individers skyddsfaktorer eller genom prevention minskar deras riskfaktorer i syfte att minska individernas långvariga behov av stöd.

Resultaten av utredningsarbetet presenteras i tre rapporter:

* Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). 

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS) ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. Område välfärd och folkhälsa samordnar genomförandet av det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård.

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver fyra önskvärda lägen för Örebro län 2030 inom området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård:

 • En god, jämlik och jämställd folkhälsa
 • Särskilda insatser för sårbara grupper
 • En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård
 • Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet

Tre handlingsplaner kopplas till området (se ovan):

 • Handlingsplan för en god, jämlik och jämställd hälsa
 • Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg
 • Handlingsplan social välfärd

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

OECD har nyligen initierat satsningen Global Action to Promote Social and Solidarity Economy Ecosystems

Region Örebro län deltar i det internationella konsortium som har fått finansiering för att experter, beslutsfattare och den sociala ekonomins företrädare ska öka det internationella erfarenhetsutbytet och därmed stärka förutsättningarna för den sociala ekonomin.

Från Europa ingår tre stora paraplyorganisationer i form av DIESIS (projektägare), Social Economy Europe och REVES samt tre regionala utvecklingsorganisationer: Region Örebro län, Emilia-Romagna (Italien) och Katalonien (Spanien). Härutöver ingår aktörer från Kanada, USA, Mexico, Brasilien, Indien och Sydkorea.

Läs mer om Global Action to promote Social and Solidarity Economy Ecosystems.

För mer information kontakta 

Anders Bro

E-post: anders.bro@regionorebrolan.se

Telefon: 072-146 87 81

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 5, 2023